ÇOCUK VE KALİTE OYUNCAK

CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. CE işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir "Birlik" işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

Bir ürünün "CE İşareti" ni taşıması;

" Güvenlik
" Sağlık
" Çevre
" Tüketicinin korunması

ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir engelle karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE İşareti bir anlamda ürünler için teknik pasaport niteliğindedir. CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları

"Yeni Yaklaşım Direktifleri" hükümlerine uygun olarak üretilen ve asgari güvenlik koşullarına sahip olan, dolayısıyla da AB ülkelerine girişte CE uygunluk işareti taşıması zorunlu olan 23 ürün grubu bulunmaktadır.

Bu ürün grupları ;

" Alçak Gerilim Cihazları
" Basit Basınçlı Kaplar
" Oyuncaklar
" Gaz yakan aletler
" Sıcak su kazanları
" Elektromanyetik uyumluluk
" Gezi amaçlı tekneler
" İnşaat malzemeleri
" Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
" Tıbbi cihazlar
" In vitro tıbbi tanı cihazları
" Kişisel korunma donanımları
" Makineler
" Sivil kullanım için patlayıcılar
" Otomatik olmayan tartı aletleri
" Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
" Asansörler
" Dondurucular
" Basınçlı kaplar
" Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
" Floresan lambalarda enerji etkinliği
" Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
" Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

CE İşaretlemesinin temel ilkeleri nelerdir?

a) CE İşaretinin ürünün üzerine iliştirilmesi, sorumlu kişinin ürününün tüm Topluluk hükümlerine uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme prosedürlerinin gerçekleştirildiğini beyan etmesi anlamına gelir.

b) CE İşaretlemesi zorunludur ve özel bir direktif aksini gerektirmiyorsa, ürün piyasaya sunulmadan ve hizmete konulmadan önce CE İşaretlemesinin yapılması gerekir.

c) Eğer ürün, CE İşaretlemesini öngören birden fazla Direktifin konusu içine giriyorsa, CE İşaretinin iliştirilmesi ürünün bu direktiflerin tümünün gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.

d) Ürün CE İşaretlemesini öngören herhangi bir direktifin kapsamı içine girmiyorsa, CE İşaretlemesi yapılmaz.

e) CE İşareti, üretici veya onun Topluluk içinde yerleşik Yetkili Temsilcisi tarafından ürüne iliştirilir.

f)İşaretin boyutlarının büyütülmesi veya küçültülmesi durumunda oranlara sadık kalınmalıdır.

g) CE İşareti ürünün veya bilgi levhasının üzerine rahatça görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilmelidir. Bunun ürünün yapısından dolayı mümkün olmadığı durumlarda ambalajın ve varsa ürünle birlikte verilen dokümanların üzerine iliştirilmesi gerekir.

h) İlgili Direktif hükümlerine göre, bir Onaylanmış Kuruluş ürünün Üretim Kontrol aşamasında yer alıyorsa, CE İşareti ile birlikte Onaylanmış Kuruluşun Kimlik Numarası da iliştirilmelidir. Üretici veya onun Topluluk içinde yerleşik Yetkili Temsilcisi Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğu altında Kimlik Numarasını iliştirir.

Türkiye ve CE İşareti

Türkiye İle AB arasında 1.1.1996 yılında imzalanarak yürürlüğe giren 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile iki taraf arasında Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Söz konusu kararın 8-11 maddeleri teknik mevzuat uyumu ile ilgili olup, 8. Maddenin birinci fıkrası, Türkiye'nin kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içinde AB teknik mevzuatını kendi iç yasal düzenlemelerine dâhil etmesi gereğini hükme bağlamıştır. 1/95 sayılı OKK da belirtilen mevzuatın listesi ile bunların Türkiye tarafından uygulama koşulları ise 21.5.1997 tarihli 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile belirlenmiştir.
Bugün itibariyle, söz konusu mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde oluşturulan 24 adet yeni yaklaşım direktifi mevcuttur. Yeni Yaklaşım politikası ile basınçlı kaplardan gezi teknelerine, oyuncaklardan elektromanyetik uyumluluğa kadar hazırlanan 22 adet direktif kapsamındaki ürünlerin CE işareti taşıma zorunluluğu vardır.
CE işareti, Avrupa Birliği'nin uyulması mecburi olan yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlere yerleştirilen bir güvenlik işareti olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB ekonomik alanında üye ülkelere arz edilecek ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. CE işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. Türkiye'nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak uygulayacak olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesi ile birlikte, ülkemizde de piyasaya arz edilecek ürünlerde bu işaret aranacaktır.